گنجایش صندلی های هواپیما

بوئینگ ۷۴۷-۳۰۰

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۲۴
 • عادی: ۴۳۲
 • مجموع: ۴۵۶

ایرباس A340-300

تعداد صندلی‌ها:

 • ویژه تجاری: ۷
 • تجاری: ۴۸
 • عادی: ۱۶۰
 • مجموع: ۲۱۵

ایرباس A300-600

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۲۱
 • عادی: ۲۲۸
 • مجموع: ۲۴۹

ایرباس A300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۱۶
 • عادی: ۲۳۱
 • مجموع: ۲۴۷

ایرباس A310-300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۲۳
 • عادی: ۱۵۷
 • مجموع: ۱۸۰

ایرباس A320

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۱۰
 • عادی: ۱۳۴
 • مجموع: ۱۴۴

BAE 146-300

تعداد صندلی‌ها:

 • مجموع: ۹۰

 

۱۳۹۶/۰۵/۰۵
صندلی هواپیما

گنجایش صندلی های هواپیما

گنجایش صندلی های هواپیما بوئینگ ۷۴۷-۳۰۰ تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۲۴ عادی: ۴۳۲ مجموع: ۴۵۶ ایرباس A340-300 تعداد صندلی‌ها: ویژه تجاری: ۷ تجاری: ۴۸ عادی: ۱۶۰ مجموع: ۲۱۵ ایرباس A300-600 تعداد […]
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
روزنامه مردادماه

روزنامه های مشهد

خبرهای روز روزنامه های خراسان رضوی  
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
روزنامه مردادماه

روزنامه های مشهد

خبرهای روز روزنامه های خراسان رضوی  
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
روزنامه مردادماه

روزنامه های مشهد

خبرهای روز روزنامه های خراسان رضوی